Monday, 28 May 2012

List of Presidents of World Bank

विश्व बैंक के अध्यक्ष(List of Presidents of World Bank )

विश्व बैंक के अध्यक्ष कार्यकाल वर्ष
1 यूजीन मेयर (अमेरिका) १९४६-१९४६
2 जौन जे. मैक्लाय (अमेरिका) १९४७-१९४९
3 यूजीन आर. ब्लैक (अमेरिका) १९४९-१९६३
4 जॉर्ज वुड्स (अमेरिका) १९६३-१९६८
5 रॉबर्ट मैक्नामारा (अमेरिका) १९६८-१९८१
6 एल्डन डब्ल्यू क्लाउसेन (अमेरिका) १९८१-१९८६
7 बार्बर कॉनेबल (अमेरिका) १९८६-१९९१
8 लेविस टी. प्रेस्टन (अमेरिका) १९९१-१९९५
9 सर जेम्स वोल्फेंसन (अमेरिका) १९९५-२००५
10 पॉल वोल्फोविट्ज (अमेरिका) २००५-२००७
11 रॉबर्ट जोएलिक (अमेरिका) २००७-२०१२
12 जिम योंग किम (अमेरिका) २०१२-....

No comments:

Post a Comment